I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym DMG Herbaty, działającym pod adresem www.dmg-herbaty.pl

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

– Sprzedawcy – rozumie się przez to DMG Monika Gawenda, ul. Krzemowa 1, 80-041 Gdańsk, NIP: 5832029548, REGON 192639641

– Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

– Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym www.dmg-herbaty.pl/sklep

– Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

– Cenie – należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT (cenę brutto), wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

– Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

– Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

– Zamówieniu – rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Do korzystania z usług Sklepu przez Zamawiającego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. W celu utworzenia Konta Klienta, Zamawiający obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Rejestracja i założenie Konta Klienta uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia hasła), wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu.

a) Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

b) Login i hasło mają charakter poufny.

5. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca wysyła Zamawiającemu e-mail z podsumowaniem Zamówienia. Podsumowanie przedstawia szczegóły zamówienia i zawiera informację o prawie do odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę e-maila z posumowaniem zamówienia oraz informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zamówieniu nadawany jest numer. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych.

8.  Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu

b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia

c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu

9. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00).

10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Cena Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

12. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie na numer telefonu 665 775 077 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00) lub mailowo: sklep@dmg-herbaty.pl

13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

14. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje.

15. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne do tego dane (pełna nazwa firmy, NIP).

16. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

17. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

18. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a) gotówka – zapłata w tej formie następuje przy odbiorze Towaru od kuriera (za pobraniem)

b) przelew – na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu. Przy wyborze formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane.

c) płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisu umożliwiającego płatności on-line tpay.pl, Pay-Pal

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Sposoby i Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

a) całkowita waga przesyłki nie może przekroczyć 30 kg w przypadku wysyłki kurierem.

3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Zamawiającego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

4. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

a) w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę protokołu zwrotu.

5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 złotych polskich w celu wydania ewentualnej reszty.

 

V. Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Zamawiający może skorzystać z dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacji.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Zamawiającemu nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Zamawiającego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie nie mogą być podstawą reklamacji.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia Zamawiający może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu.

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Formularz należy wysłać na adres e-mail: sklep@dmg-herbaty.pl lub adres pocztowy: DMG Monika Gawenda, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk. Do oświadczenia Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający powinien zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwracany Towar w zamkniętym opakowaniu powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność, w tym koszt dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania a także żądania usunięcia danych.

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to przez udzielenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach, etc.)

4. Zasady polityki prywatności i zasady wykorzystania plików cookies opisane są na stronie internetowej Sklepu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2015 roku.